Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

6936 b787 500
5074 91c6
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viarudelubie rudelubie
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viakwiatywewlosach- kwiatywewlosach-
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viameretrix meretrix
Czuj strach i zrób to mimo wszystko.
— Susan Jeffers
Reposted frombemotivated bemotivated viameretrix meretrix
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk
5853 4005 500
7634 4b7f

Stanley Kubrick

Reposted frombluuu bluuu vialivhanna livhanna
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
— Moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawonderwall wonderwall

April 25 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl