Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

0895 6f87
3623 e89c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaprzeblyski przeblyski
8605 f057 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viabarley barley
2414 051b 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viael-kaktus el-kaktus
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viagdziejestola gdziejestola
3512 efcf

May 06 2018

Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy vianoone97 noone97
1688 522d
6020 f126 500
Reposted frommoai moai viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 23 2018

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viawonderwall wonderwall
0488 c3b3
6403 ade6 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaDangerousHope DangerousHope
3018 eb85
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex

March 14 2018

8757 49c1 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl